Getuigenis van mensen zonder papieren / vluchtelingen

NGO of educatieve organisatie :  
Beschrijving
Korte beschrijving van doel, inhoud en methodiek :  

Een vluchteling komt vertellen wat zij of hij zelf meegemaakt heeft. Het is een persoonlijke levenservaring die op verhalende wijze aan de jongeren wordt verteld. De nadruk ligt niet op de globale context van de vluchtelingenproblematiek maar op de levenswandel van de betrokken persoon en op diens ervaringen.
De bedoeling is dat de getuigenissen inter-actief zijn.  De leerlingen worden aangemoedigd om vragen te stellen.
De personen die komen getuigen zijn van diverse origines (Afrika, Oost-Europa, Zuid-Amerika, Azië) en hebben kennis van de Nederlandse taal. Desgewenst kunnen ze  hun verhaal in het Frans, Engels of Spaans doen (als onderdeel van de taallessen, vooraf te bespreken).  Voorkeur voor mensen uit een bepaalde regio is bespreekbaar. 

 

 

 

Methodiek :  
Gespreksvormen
Doelgroep :  
Lager onderwijs
Secundair onderwijs
Lager onderwijs :  
3rd graad
Secundair Onderwijs :  
1ste graad
2e graad
3e graad
4e graad
Type :  
ASO
TSO
BSO
KSO
DBSO
BuSO
Maximum aantal deelnemers :  
25
Tijdsduur :  
75 minuten
Accommodatie die door de school voorzien moet worden :  

Een gezellig lokaal, waar jongeren op de grond, kussens of stoelen kunnen zitten, of een gewoon klaslokaal.

In welke provincie(s) vindt de workshop plaats ?  
Oost-Vlaanderen
Prijs per sessie :  
75.00€
Praktische opmerkingen :  
De vergoedingen komen rechtstreeks deze mensen - wij geven prioriteit aan de vrienden zonder recht op steun - ten goede. Voor verplaatsingen buiten Gent vragen we extra de prijs van het ticket openbaar vervoer of een kilometervergoeding. Afhankelijk van de groepsgrootte en de voorziene duur kunnen 1 of meerder personen naar school komen om hun verhaal te doen.
Belangrijkste doelstelling van de workshop :  

-              de beeldvorming van jongeren over mensen zonder papieren en vluchtelingen wordt gecorrigeerd door het verhaal van personen die er ondanks hun precaire situatie in zijn geslaagd iets op te bouwen.

-              de jongeren krijgen een beeld van de leefwereld van een persoon zonder papieren hier in België, de positieve aanknopingspunten en de pijnlijke verschilpunten met hun eigen leefwereld

-              een positieve nieuwsgierigheid opwekken voor het andere

-              de jongeren krijgen een idee over verschillen tussen culturen en relativeren hun eigen opvattingen over onze maatschappij

-              het persoonlijke (positieve) verhaal van één of enkele mensen stemt tot nadenken en stimuleert een kritische blik op de gehele problematiek 

Verloop van de workshop: beschrijf het verloop van de workshop en maak voor elke fase een nieuw item aan :  
Type :  
Kennismaking
Korte procesbeschrijving :  
De betrokken personen stellen zich aan elkaar voor Toelichting bij het land vanwaar de persoon afkomstig is, situering van het land en de herkomst van de persoon (vroegere situatie).
Type :  
De aanleiding om het land te verlaten - de beweegredenen voor het vertrek
Korte procesbeschrijving :  
De situatie die aan de oorzaak van het vertrek lag wordt toegelicht, de concrete toestand in het land van herkomst.
Type :  
De vluchtroute, de aankomst in België en de doorlopen procedures
Korte procesbeschrijving :  
De vluchtroute, de aankomst in België en de doorlopen procedures. De eerste contacten met inwoners van België, de eerste indrukken over de bevolking De relatie met andere vluchtelingen en vreemdelingen, uitbreiding over vaak voorkomende ervaringen en situaties (het eigen verhaal overstijgend)
Type :  
De leefsituaties, de kansen en moeilijkheden hier in België, Ervaringen en omgaan met discriminatie, racisme
Korte procesbeschrijving :  
overlevingsmechanismen in situaties met weinig uitzicht Positieve ervaringen met inwoners, de opbouw van vriendenkring, contacten met families, school, werk etc. Welke waren mijn persoonlijke troeven en sterke kanten in deze situatie, waar ben ik goed in, wat heeft me geholpen. Verworven inzichten over cultuurverschillen, waarden en normen en het verloop van het persoonlijke aanpassings- en integratieproces.
Type :  
Toekomstperspectieven en de huidige relatie met het land van herkomst en eventuele familieleden of vrienden,
Korte procesbeschrijving :  
Verwachtingen naar de Belgische samenleving, welke contacten en houdingen hebben betrokkene geholpen om het leefbaar te maken hier, wat kan een jongere doen in een contact met mensen zonder papieren, wat kan beter vermeden worden.
Type :  
Gelegenheid tot vragen stellen over de voorgaande thema's.