Educatieve organisaties

De diversiteit aan organisaties die rond wereldburgerschap werken is zeer groot. Als leerkracht kan het moeilijk zijn om hierin je weg te vinden. In deze zoekmotor vind je gemakkelijk de educatieve organisaties terug die hun aanbod via onze website aanbieden.

Het provinciaal documentatiecentrum Atlas (docAtlas) is een documentatie- en leermiddelencentrum, gespecialiseerd in Nederlands voor anderstaligen, interculturaliteit, wereldburgerschapseducatie en welbevinden. Leerkrachten, studenten, vormingswerkers en alle andere geïnteresseerden kunnen er didactisch materiaal en documentatie in alle vormen ontlenen.  DocAtlas organiseert ook vormingen over het gebruik van de leermiddelen Nederlands voor anderstaligen, welbevinden en wereldburgerschapseducatie en over de materialen die verenigingen en organisaties op weg helpen bij processen van interculturalisering.

www.docatlas.be
BOS+
BOS+ is de enige Vlaamse organisatie die zich specifiek inzet voor bosbehoud, beter bos en meer bos in Vlaanderen en de wereld. De Vereniging voor Bos in Vlaanderen timmerde reeds meer dan 40 jaar aan de weg voor meer en beter bos in Vlaanderen. Groenhart doet sinds een 10-tal jaar hetzelfde in de tropen. De jarenlange geslaagde samenwerking mondde in april 2012 uit in BOS+. BOS+ vindt dat de natuurlijke rijkdommen in het Zuiden in eerste instantie toebehoren aan de lokale gemeenschappen die er leven. BOS+ wil processen stimuleren die ertoe leiden dat de lokale gemeenschappen optimaal en duurzaam kunnen genieten van de voordelen van deze natuurlijke hulpbronnen. Duurzame ontwikkeling streeft het evenwicht na van een gezonde economische ontwikkeling: een eerlijke, sociale verdeling van de welvaart en respect voor de culturele waarden van volkeren en voor de natuurlijke draagkracht van de planeet en haar ecosystemen. BOS+ richt zich op de rol van bos, gezien haar expertise en het belang van bos binnen duurzame ontwikkeling. Bossen zijn de grootste schatkamers van biodiversiteit; ze spelen een belangrijke rol in het fixeren van bodems en dus het tegengaan van verwoestijning; en ook in het tegengaan van klimaatverandering staan bossen centraal, zeker in het Zuiden.
www.bosplus.be
MOS Duurzame scholen…straffe scholen Onze samenleving staat voor grote uitdagingen. Een duurzame toekomst voor onze planeet begint bij het maken van bewuste keuzes door ieder van ons. De missie van MOS is dan ook ‘Samen leren duurzame keuzes maken voor de planeet’ . Samen met de leerlingen, leerkrachten en netwerk van de school wil MOS hierop inzetten. MOS is geen eiland wel een broedplaats voor kruisbestuiving en samenspel. Co-creatie staat centraal. MOS wil inzetten op onderzoekend leren, waarbij de leerkracht een coachende rol opneemt. Daarnaast moedigt MOS leerkrachten aan thema’s door een ruime duurzaamheidsbril te bekijken, ‘hokjes denken’ los te laten en werk te maken van educatie voor duurzame ontwikkeling zodat leerlingen vaardigheden ontwikkelen om duurzame keuzes te maken. Als MOS-school kun je rekenen op gratis ondersteuning: - de MOS-begeleiders gaan de dialoog aan met het schoolteam en/of de MOS-werkgroep om een parcours op maat uit te stippelen op basis van de behoeften van je school. En helpt je de visie op duurzaamheid van de school te ontdekken; - communicatietools om het duurzame engagement van de school breed uit te dragen; - thematische of procesgerichte vormingen; - gebruik openbaar vervoer ‘De Lijn’ – via de MOS-pas; - extra kansen tot profilering en netwerking als internationale Eco-School.
de notenboom
De Notenboom vzw stelt zich als doel om de creatieve basishouding van de mens te stimuleren, en terzelfdertijd inzichten te geven met betrekking tot wereldburgerschap. Deze doelstelling wordt gerealiseerd door het aanbieden van muzisch-creatieve activiteiten. Een rijk en gevariëerd aanbod voor diverse doelgroepen en leeftijden is het resultaat van een constante dialoog en wisselwerking tussen de gedreven en gespecialiseerde medewerkers van De Notenboom en verantwoordelijken uit het onderwijs, de bedrijfswereld en de jeugd- en cultuursector. De diverse initiatieven worden aangeboden vanuit een originele benadering—met aangepaste werkvormen—waarbij telkens de actieve betrokkenheid van de deelnemer centraal staat. Tevens wordt er naar gestreefd om de bestaande activiteiten uit te werken tot omkaderde projecten die vanuit een brede invalshoek talrijke verwerkingsmogelijkheden aanbieden.
de notenboom
  • Bevorderen van een betere kennis van verschillende culturen door juiste informatie te geven vanuit de praktijk of de wetenschappelijke achtergrond.
  • Ontwikkelen van methodieken die het begrip en de praktijk van traditionele technieken of activiteiten bevorderen.
  • Bijdragen tot de educatie naar kinderen, jongeren en volwassenen toe zowel in België als elders.
  • Steunen van verschillende projecten in de derde wereld via culturele activiteiten.
Momenteel zijn er 65 miljoen mensen op de vlucht voor conflict, rampen, klimaatverandering en uitzichtloosheid. Dat cijfer wordt steeds groter. Volgens experts komen er de volgende 30 jaar komen er mogelijk nog 200 miljoen bij. Onze jongeren gaan dus veel geconfronteerd worden met deze uitdaging. Kinderen hebben best veel vragen met betrekking tot de vluchtelingencrisis en terrorisme. In een klas zitten leerlingen met een heel verschillend wereldbeeld. Maar wat en wie zijn die vluchtelingen eigenlijk? Van waar komen ze en hoe gaan ze onze leefwereld beïnvloeden? En kunnen wij zelf iets doen? Educatieve sessie (min 3 uur) met visueel materiaal waarin kinderen volop betrokken worden door hun kennis, gedachtes en gevoelens te uiten. Na de sessie hebben kinderen een bredere kennis en genuanceerder beeld. Dit leidt tot begrip en tolerantie (samenhorigheid). We merken dat allochtonen en vluchtelingenkinderen dit enorm waarderen temeer omdat de lesgever veel kennis en ervaring heeft met betrekking tot de Islam en andere wereldreligies en opvattingen. (Optie / aanbevolen) Een belevingssessie (min 2 1/2 uur) volgt op de educatieve sessie door dans en expressie gericht om betekenis te geven via gevoelens en empathie. De belevingssessie is een mix tussen “hip-hop” en “hedendaagse dans” die de individuele creativiteit aanmoedigt. Het resultaat is een choreografie waarin we de kinderen oproepen tot een positieve gedragshouding.
Angela Chang

Lager onderwijsRondreizen in China is een mooie manier om het land te leren kennen. Tijdens een rondreis in China zie je veel mooie dingen, zoals de Chinese muur, leuke dorpjes, panda’s, oude gebouwen en mooie natuur. Heb je verder nog vragen? Hoe is het leven van een Chinees kind in China? Wat eten de Chinezen thuis? Hoe tellen we in het Chinees? Hoe vieren ze Chinees Nieuwjaar? Tijdens de workshop mag elke leerling ook een Chinees lampionnetje of een waaier maken. Ofwel maken we samen een lekker Chinees gerecht.Secundair onderwijsJing Jing Chang is een Chinese migrant die ons door de recentste 3000 jaar van de Chinese geschiedenis loodst. Jing Jing toont ons de vier grote wetenschappelijke uitvindingen van het oude China, beschrijft ons de Chinese taal, geeft ons duiding over de Chinese cultuur, traditie, religie en politiek, en bespreekt in samenspraak met ons ook nog heel wat andere facetten van dit fascinerende land. Zij beantwoordt hierbij heel wat van uw vragen. Hoe ziet het Chinese onderwijs er uit. Wat zijn de oorzaken en gevolgen van de 1-kind politiek? Hoe werd het feodaal land communistisch? Wat zijn de meest interessantste bezienswaardigheden? Vecht de doorsnee Chinees voor democratie en persvrijheid? Deze workshop zal je een genuanceerder beeld geven op het reilen en zeilen van de Chinese samenleving.

Zazoe Muziektheater streeft ernaar kinderen en jongeren bewust te doen kijken naar muziektheater als inspiratie om te functioneren in de eigen leefwereld en om zich in te leven in die van anderen. We willen een voedingsbodem en groeicompetentie ontwikkelen om zinvol en geëmancipeerd om te gaan met maatschappelijke en sociale thema’s. Het is onze basisintentie kinderen en jongeren te doen opgroeien tot mondige cultuurmensen. Door middel van interactieve voorstellingen – met eventuele nabespreking - willen we de doelgroep aanmoedigen tot reflectie over bepaalde sociale en maatschappelijke kwesties.
Rode Kruis-Vlaanderen maakt deel uit van de Internationale Rode Kruis- en Rode Halve Maanbeweging. De basis zijn onze 7 beginselen (neutraliteit, onpartijdigheid, vrijwilligheid, menselijkheid, eenheid, universaliteit). Het Rode Kruis is een humanitaire organisatie die opkomt voor kwetsbare mensen in binnen- en buitenland. We zijn actief op het gebied van preventie, noodhulp en zorg, in woord en daad. We doen maximaal een beroep op vrijwilligers Ongeveer 2.700 asielzoekers worden opgevangen in een van de 15 Rode Kruisopvangcentra. Het Rode Kruis heeft als missie om kwetsbare mensen te beschermen en te ondersteunen. Zonder onderscheid. Zonder (voor)oordelen. In onze centra vinden asielzoekers een tijdelijk verblijf in afwachting van de afloop van hun asielprocedure. Ze komen er even op adem, na een leven in conflictsituaties en soms schrijnende omstandigheden. Onderdak, maaltijden en veiligheid vormen de spil van de werking. Daarnaast staat het welzijn van de asielzoeker centraal.

UNICEF is een internationale organisatie die wereldwijd voor het welzijn van kinderen en het respect voor hun rechten vecht. In België is UNICEF actief in basisscholen op het vlak van kinderrechten en ontwikkelingseducatie. Ons aanbod voor leerkrachten van leerlingen tussen 8 en 12 jaar bestaat uit lesmappen rond verschillende thema’s die aansluiten bij wereldoriëntatie, gastlessen met tentoonstellingsmateriaal, acties rond Kinderrechtendag en speciale ondersteuning voor UNICEF- Wereldklassen. Meer informatie is steeds te vinden op www.unicef.be/scholen

www.unicef.be